Privacy

Toneelkring Ik Dien hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Toneelkring Ik Dien houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als toneelkring Ik Dien zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met  ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Toneelkring Ik Dien
Lostraat 60
2220 Heist-op-den-Berg
info@toneelikdien.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door toneelkring Ik Dien verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van toneelkring Ik Dien;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres
 • rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschrevene doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier een schriftelijke toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Toneelkring Ik Dien bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij houden deze gegevens niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens;
 • wij testen regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen, vragen wij u daarbij om u adequaat te identificeren, een kopie van uw identiteitskaart voldoet hiervoor.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens  dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
contact@apd-gba.be

Wijziging privacy statement

Toneelkring Ik Dien kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief opgeslagen worden. U kan ons een mail sturen indien u deze wil raadplegen.